Evidencija pošti

Opis:

Evidencija pošti koje učestvuju u poslovnim procesima

Parametri:

Oznaka (broj) pošte, Naziv pošte, Država

Uputstvo: